Κατηγορίες Μελών της Ελληνικής Περιοδοντολογικής Εταιρείας

Τα Μέλη της Εταιρείας διακρίνονται σε :

Α. Τακτικά

Β. Συνεργά

Γ. Επίτιμα

Δ. Ξένοι Εταίροι

Ε. Ανενεργά

ΣΤ. Ισόβια

 

(Α) Τακτικά μέλη

Τακτικά μέλη μπορούν να γίνουν άτομα με αναγνωρισμένη συμμετοχή στην προαγωγή της Οδοντιατρικής επιστήμης που έχουν ήθος και εν γένει προσωπικότητα που αρμόζει σε επιστήμονα, είναι σε θέση να υποβοηθήσουν την εξυπηρέτηση και προαγωγή των σκοπών της Εταιρείας και αποδέχονται ανεπιφύλακτα το ισχύον κατά την εγγραφή τους Καταστατικό της Εταιρείας. Τα τακτικά μέλη πρέπει να είναι Οδοντίατροι, που από διετίας και πλέον έχουν καταστεί πτυχιούχοι Ελληνικών ή αναγνωρισμένων ισότιμων ξένων Οδοντιατρικών Σχολών, που έχουν αποδειχτικά στοιχεία ότι έχουν κάνει ειδικές σπουδές στην Περιοδοντολογία ή έχουν αποκλειστική απασχόληση στην ειδικότητα της Περιοδοντολογίας, ή έχουν δείξει έμπρακτο και αποδεδειγμένο ενδιαφέρον για την Περιοδοντολογία με επιστημονικές ανακοινώσεις ή διαλέξεις ή εργασίες. Η αποδοχή νέων τακτικών μελών γίνεται μετά από υποβολή αίτησης προς το Δ.Σ,. που υποστηρίζεται από δύο ( 2 ) τουλάχιστον τακτικά μέλη και συνοδεύεται από σύντομο βιογραφικό σημείωμα. Το Δ.Σ. εισηγείται την αποδοχή των νέων μελών στην πρώτη Τακτική ή Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία εγκρίνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων ( 2/3 ) των παρόντων.

(Β) Συνεργά μέλη

Μπορούν να γίνουν οδοντίατροι πτυχιούχοι Ελληνικών ή αναγνωρισμένων ισότιμων ξένων Οδοντιατρικών Σχολών, που έχουν ειδικές σπουδές σ' άλλες ειδικότητες πλην της Περιοδοντολογίας ή είναι γενικοί οδοντίατροι με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τηνΠεριοδοντολογία. Τα μέλη αυτά εγγράφονται με την ίδια διαδικασία που εγγράφονται τα τακτικά μέλη. Στην περίπτωση που αποκτήσουν τις προϋποθέσεις που απαιτούνται και επιθυμούν να γίνουν τακτικά μέλη, πρέπει να παρουσιάσουν τα αποδεικτικά στοιχεία τους και να αιτιολογήσουν τους λόγους μετάταξης τους στα τακτικά μέλη, με έγγραφη αίτησή τους στο Δ.Σ. Το Δ.Σ. εισηγείται την αποδοχή των νέων μελών στην πρώτη Τακτική ή Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία εγκρίνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων ( 2/3 ) των παρόντων.

(Γ) Επίτιμα μέλη

Αποτελεί τιμητική διάκριση και επίτιμα μέλη μπορούν να γίνουν άτομα κάθε εθνικότητας που έχουν προσφέρει διακεκριμένες υπηρεσίες στην κοινωνία και την επιστήμη γενικά και ειδικότερα στην Περιοδοντολογία, καθώς και άτομα που έχουν συμβάλει με οποιονδήποτε τρόπο στην προώθηση των σκοπών της Εταιρείας. Τα επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών της Γ.Σ., ύστερα από πρόταση του Δ.Σ., ή μετά από πρόταση ενός τρίτου ( 1/3 ) μελών της Εταιρείας. Επίσης το Δ.Σ. μπορεί να προτείνει την απονομή του τίτλου του επίτιμου προέδρου.

(Δ) Ξένοι Εταίροι

Ξένοι Εταίροι μπορούν να γίνουν άτομα ξένης εθνικότητας που έχουν προσφέρει ιδιαίτερες υπηρεσίες στην Περιοδοντολογία, και έχουν συμβάλει με οποιονδήποτε τρόπο στην προώθηση των σκοπών της Εταιρείας. Οι Ξένοι Εταίροι ανακηρύσσονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών της Γ.Σ., ύστερα από πρόταση του Δ.Σ., ή μετά από πρόταση ενός τρίτου ( 1/3 ) μελών της Εταιρείας.

(Ε) Ανενεργά μέλη

Με πρόταση του Δ.Σ. η Γενική συνέλευση αποφασίζει με πλειοψηφία των μελών της, την μετατροπή της ιδιότητας μέλους από Τακτικό ή Συνεργό σε Ανενεργό μέλος. Ανενεργά ονομάζονται τα μέλη εκείνα τα οποία κατά το παρελθόν είχαν ενεργό συμμετοχή ή ήταν ιδρυτικά μέλη ή έχουν προσφέρει στην Εταιρεία και σταμάτησαν να επιδεικνύουν ενδιαφέρον για τις δραστηριότητες της Εταιρείας ή και δεν πληρώνουν συνδρομές, επίσης απουσιάζουν αδικαιολόγητα σε περισσότερες από δύο συνεχόμενες Γενικές Συνελεύσεις.

(ΣΤ) Ισόβια μέλη

Ισόβια μέλη μπορούν να γίνουν μετά από αίτησή τους ή μετά από απόφαση του Δ.Σ. όσα εκ των μελών της Εταιρείας λόγω ηλικίας ή φυσικής κατάστασης δεν δύνανται να συμμετέχουν ενεργά. Τα μέλη αυτά ήταν συνεπή ως προς τις υποχρεώσεις τους στην Εταιρεία.